0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

LODE marktbevraging 2023

Beste deelnemer

Met deze enquête willen we polsen naar uw ervaringen met open data. Er zijn ongeveer 35 vragen en de totale invultijd bedraagt 10 à 20 minuten.

Deze bevraging focust op:

 • Uw ervaringen met open data
 • Uw vraag naar open data
 • Uw voorkeuren voor de functionaliteiten van een open data portaal
 • Uw voorkeuren rond communicatie over open data
 • Mogelijke samenwerkingsmodellen en businessmodellen

Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt en enkel anonieme gegevens worden in het eindrapport opgenomen.

Dankzij uw antwoorden kunnen we ons databeleid beter afstemmen op de effectieve noden en onze stedelijke data transparanter en efficiënter delen.

Alvast bedankt voor uw deelname!

Het LODE-team van Stad Brugge en Stad Gent
Lode Nulens, Jan Godderis, Ide Vandenbroucke, Stien Van Gils en Bram De Vreese


 

Privacybeleid

Dit Privacybeleid werd laatst bijgewerkt* op 19 januari 2023.


1.    Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

KPMG Advisory BV, met zetel gevestigd te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, België geregistreerd onder het ondernemingsnummer 0439.819.279, RPR Brussel (hierna "KPMG") verwerkt, in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasselijke Europese privacywetgeving (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 - hierna "AVG"), de nationale privacywetgeving (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot  de verwerking van persoonsgegevens) en alle toepasselijke gerelateerde rechtsleer en richtlijnen.


2.    Welke persoonsgegevens verwerken we?

KPMG kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens (zoals uw voornaam, achternaam, e-mailadres)
 • Professionele informatie (zoals de onderneming/organisatie waar u voor werkt, uw titel/functie)
 • Alle andere informatie die u mogelijk verstrekt


3.    Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

KPMG kan de persoonsgegevens verzamelen die:

-    U verstrekt via het survey platform;

En waarvoor u als enige verantwoordelijk blijft.


4.    Voor welke doeleinden verwerken we uw persoonsgegevens?

KPMG verwerkt uw persoonsgegevens met als doeleinde een studie naar de vermarktbaarheid van open data, genaamd ‘Linked open data Economie’ (LODE) uit te voeren en meer bepaald aan de hand van deze survey een antwoord te formuleren op onderstaande deelvragen: 

 • Uw ervaringen met open data
 • Uw vraag naar open data
 • Uw voorkeuren voor de functionaliteiten van een open data portaal
 • Uw voorkeuren rond communicatie over open data
 • De mogelijke samenwerkingsmodellen of zelfs businessmodellen.  

Deze studie wordt uitgevoerd over een periode van 20 maanden, met inbegrip van deze survey, eventuele diepgaande interviews en desgevallend u op de hoogte te houden van de resultaten van de studie.


5.    Op welke rechtsgronden baseren we ons voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de doeleinden van de verwerkingen, kan KPMG zich baseren op de volgende rechtsgronden om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Een verwerking kan noodzakelijk zijn voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door KPMG worden nagestreefd op grond van artikel 6, lid 1, f) van de AVG, namelijk het uitvoeren van deze studie;
 • Een verwerking kan gebaseerd zijn op uw toestemming op grond van artikel 6, lid 1, a) van de AVG, namelijk om u op de hoogte te houden en/of meer diepgaande interviews uit te voeren.


6.    Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?

De resultaten van de survey (inclusief uw persoonsgegevens) zullen in het kader van voormelde doeleinden worden gedeeld met stad Brugge en stad Gent. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door stad Brugge en stad Gent, gelieve hun privacyverklaring te raadplegen.

KPMG zal beroep doen op entiteiten van KPMG, als verwerkers, voor hostingdiensten en technische ondersteuning van het survey platform.


7.    Waar verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER"). 


8.    Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

KPMG zal alleen uw persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn bewaren voor een periode die in overeenstemming is met de wettelijke en contractuele vereisten waaraan KPMG moet voldoen in verband met de uitvoering van de studie voor stad Brugge en stad Gent.


9.    Welke rechten heeft u als betrokkene en hoe kunt u die uitoefenen?

U heeft het recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of daartegen bezwaar te maken. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voordat deze werd ingetrokken. 

U kunt deze rechten uitoefenen door dit formulier in te vullen en wij zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, voor zover dit in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en professionele normen.

U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit indien één van uw rechten wordt geschonden. 

Voor de volledigheid: uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van KPMG.


***


* KPMG kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wanneer KPMG wijzigingen aanbrengt in dit Privacybeleid, zal KPMG de "bijgewerkte" datum bovenaan deze pagina aanpassen. KPMG raadt u aan dit Privacybeleid regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop KPMG uw persoonsgegevens beschermt.

© KPMG Advisory, a Belgian BV/SA and a member firm of the global organization of independent KPMG member firms affiliated with KPMG International Limited (“KPMG International”), a private English company limited by guarantee. All rights reserved.